Partene

Selger er Jørgensen Hage: org.nr. 927 000 377
Østre Aker Vei 90, 0596 OSLO
kontakt@laselva.no, +47 95830031,
 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Kjøp

Denne nettsiden tilbyr kjøp av varer og kursdeltakelse over internett. Vi tilbyr alternativene “hent i butikk” eller “sending med posten” som fraktalternativer. I vinterhalvåret når det er kalde temperaturer ute, sender vi ikke levende varer som planter. Disse kan kun kjøpes med alternativet “hent i butikk” i den gitte perioden. Øvrige varer som ikke er temperatursensitive kan sendes med posten hele året.

Pris

Den oppgitte prisen for varer og kurs er den totale prisen kjøper skal betale, den er oppgitt i norske kroner og er inkludert mva-avgift. 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. 

Vi aksepterer betalinger fra kredittkort og Vipps. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes eller hentes. Ved virtuelle produkter som deltakelse på kurs kan beløpet trekkes med en gang. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Hent i butikk: Levering og uavhentede varer

Etter bestilling er sendt vil kjøper motta en ordrebekreftelse. Når ordren er pakket og klar for henting får kjøper beskjed på oppgitt e-postadresse at bestillingen er klar til å hentes. Utlevering skjer i gartneriets åpningstider med mindre annet er avtalt. Bestillingen må hentes senest én uke etter melding om at varene kan hentes er mottatt med mindre annet er avtalt. Dette fordi planter er ferskvare og kan forringes ved å stå pakket inn over lengre tid. Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt varene. Hentes ikke varene i løpet av én uke vil hele beløpet belastes kunden. 

Frakt

Varer sendes med posten dersom dette velges som leveringsalternativ ved kjøpet. Sendingen sendes til nærmeste hentested. Det er kjøpers ansvar å påse at alle utfylte felt stemmer etter å ha mottatt ordrebekreftelsen. Dette for å forsikre at sendingen kommer frem til riktig plass og at kjøper mottar hentemelding fra posten per telefon. Er noen felt fylt ut feil må dette meldes skriftlig til selger omgående. Forsinkelser og forringelser av varene grunnet mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra kjøper er kjøperen økonomisk ansvarlig for. Alle planter pakkes godt inn og ved kalde temperaturer sendes plantene med “heat pack”, dette er inkludert i fraktprisen.

Det er en stressfaktor for planter å bli sendt med posten, dette vil derfor kunne medføre noen mekaniske skader på bladverk eller guling av blader. Dette er å forvente og er ikke grunnlag for reklamasjon. Dersom leveransen inneholder levende varer vil den sendes på mandager eller tirsdager for å unngå at planten blir værende på utleveringsstedet eller i transport over helgen. Kjøper må hente ut varene senest påfølgende dag fra sendingen ankommer utleveringsstedet og pakke ut plantene fra deres emballasje samme dag. Dette for å unngå at plantene forringes ved å være innpakket lenger enn nødvendig ettersom de er ferskvare. Dersom kjøper unnlater å hente pakken fra utleveringsstedet og sendingen kommer i retur fra posten vil kjøper bli belastet hele kjøpesummen samt returporto. 

Ved bruk av kredittkort vil salgsbeløpet reserveres fra kjøpers konto og først trekkes i det sendingen blir sendt fra selger. 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når hen, eller kjøpers representant, har fått varene levert.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Planter, knoller, løk og andre levende varer regnes som ferskvarer og er unntatt angreretten. Dette gjelder også for bestilt deltakelse på tidsbestemte hobbykurs. 

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig via e-post eller tekstmelding.

Angrefristen begynner å løpe:

    • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper skal levere tilbake varene i original uskadet emallasje. Varene kan prøves eller testes på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen, minus transaksjonskostnadene og merarbeidet i forbindelse med hevingen av kjøpet, til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til hen har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake. For tilbakebetaling må nødvendig informasjon som kontonummer, navn og adresse oppgis. 

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Selger forbeholder seg retten til å avvise eller kansellere en ordre uten grunn eller forvarsel. Dette kan være bl.a. grunnet feil i lagerbeholdning, plantens tilstand ikke lever opp til forventet standard, feil pris eller beskrivelse på nettsiden, eller ordre fra personer som tidligere har misligholdt sin del av avtalen. 

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Ønsker kjøper å klage på levende varer, som f.eks. planter, må dette gjøres samme dag som mottaking av plantene. Dette må dokumenteres med bilder av god kvalitet  og sendes til oss med en beskrivelse av feilen eller skaden. Plantene,skal ikke pottes om eller klippes i, men være i samme tilstand som da de ble sendt fra oss. 

Hvis det foreligger en mangel på øvrige varer må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.